Эрхэм зорилго, алсын хараа

Эрхэм зорилго

Тасралтгүй технологийн шинэчлэл, зүүгүй оношлогоо, эмчилгээг сурталчлах, сурталчлах.

Алсын хараа

Зүүгүй оношилгоо, эмчилгээний тусламжтайгаар илүү сайхан ертөнцийг бий болгох.